Reserveringsvoorwaarden Sopra e Sotto

1. Reserveren

 1. Huurder van een appartement, tent of tentplaats via het reserveringsformulier van de website reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor partijen bindend.
 2. Met het reserveren worden deze reserveringsvoorwaarden tussen huurder en verhuurder (Sopra e Sotto) van kracht.
 3. De opdrachtgever van de reservering (huurder) is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de boekingsovereenkomst, zowel van zichzelf, als van zijn medereizigers.

2. Reserveringsopdracht en betaling

 1. Iedere reserveringsopdracht wordt door Sopra e Sotto bevestigd d.m.v. een reserveringsbevestiging.
 2. Binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging betaalt huurder een aanbetaling van 50% van de huursom. Gegevens over de manier van aanbetaling staan op de reserveringsbevestiging. Op het moment dat de aanbetaling binnen is bij Sopra e Sotto is uw reservering definitief.
 3. Het restant van de huursom dient bij vertrek contant te worden voldaan.
 4. Huurder is het volledige bedrag van de huursom aan Sopra e Sotto verschuldigd, inclusief alle gedane bestellingen, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging. Dit geldt ook voor latere aankomst of eerder vertrek van huurder dan op de reserveringsbevestiging staat vermeld.
 5. Bij niet tijdige aanbetaling is Sopra e Sotto gerechtigd de reservering te annuleren.

3. Annulering door huurder

 1. Annulering door huurder dienen per e-mail doorgegeven te worden aan Sopra e Sotto.
 2. Na ontvangst van de annulering stuurt Sopra e Sotto een bevestiging van de annulering.
 3. Bij annulering binnen 7 dagen na de reserveringsbevestiging, wordt de aanbetaling teruggestort door Sopra e Sotto.
 4. Bij annulering na deze 7 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de huursom verschuldigd.
 5. Bij annulering vanaf 8 weken voor aanvang van de huurperiode is huurder het volledige bedrag verschuldigd.
 6. Geannuleerde reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen tenzij de huurder daarvoor digitaal toestemming verkrijgt van Sopra e Sotto.

4. Annulering door Sopra e Sotto

 1. Indien door omstandigheden Sopra e Sotto gedwongen is tot de annulering van het gehuurde, zal Sopra e Sotto huurder hiervan direct op de hoogte brengen en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief.
 2. Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van het alternatief door de huurder, zal Sopra e Sotto onmiddellijk het gehele door huurder reeds betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

5. Annuleringsverzekering

 1. Sopra e Sotto adviseert elke huurder een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering kan de huurder aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de huursom, mits de reden van annulering valt binnen het dekkingsgebied van de verzekering.

6. Aansprakelijkheid van de huurder

 1. Tijdens het verblijf op Sopra e Sotto is huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde appartement en inrichting, de gehuurde tentplaats en/of huurtent, en alle zaken die bij het gehuurde behoren.
 2. Huurder zal schade, veroorzaakt door zijn toedoen of het toedoen van zijn reisgenoten en/of huisdieren, meteen en geheel vergoeden aan verhuurder.

7. Aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Sopra e Sotto kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurder of veroorzaakt door andere huurders.
 2. Sopra e Sotto is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen of ongevallen.
 3. Gebruik van de faciliteiten en het eigen terrein van Sopra e Sotto is voor eigen risico van de huurder.

8. Klachten

 1. Wij vragen u om klachten direct met ons te overleggen en wij zullen deze in alle redelijkheid en billijkheid verhelpen.

9. We spreken met u af…

 1. De verhuur van appartementen en huurtenten loopt in het hoogseizoen volgens de weekplanning omschreven op de website (zie tarieven appartementen en tarieven camping), tenzij anders vermeld staat op uw reserveringsbevestiging.
 2. U kunt het gehuurde op de dag van aankomst betrekken vanaf 15.30 uur.
 3. U dient het gehuurde op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur (appartementen) en 10.30 uur (camping) te verlaten.
 4. U dient uiterlijk de avond voor vertrek eventuele overige kosten contant te voldoen.
 5. U dient voor vertrek het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als bij aankomst.

Privacyverklaring

Agriturismo Sopra e Sotto, gevestigd aan Contrada Serrone 3, 63853 (FM) Montelparo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sopra e Sotto, Contrada Serrone 3, 63853 (FM) Montelparo, Italia +39 3387625770

Tijs Kruyt is de Functionaris Gegevensbescherming van Agriturismo Sopra e Sotto. Zij is te bereiken via info@sopraesotto.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Agriturismo Sopra e Sotto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Land
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tijskruyt@sopraesotto.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Agriturismo Sopra e Sotto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van een dienst aan u
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Agriturismo Sopra e Sotto neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Agriturismo Sopra e Sotto) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Agriturismo Sopra e Sotto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor alle bovengenoemde categorieën van maximaal 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Agriturismo Sopra e Sotto verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Agriturismo Sopra e Sotto gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agriturismo Sopra e Sotto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tijskruyt@sopraesotto.com.

Om er zeker van te zijn dat he verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Agriturismo Sopra e Sotto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Agriturismo Sopra e Sotto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tijskruyt@sopraesotto.com.